I. Ochrana osobných údajov 1.1 Vložením osobných údajov potvrdzuje používateľ, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje súhlas s ich obsahom a že ich v plnom rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov používateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: „GDPR“). Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä s GDPR.

1.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako sú meno, identifikačné číslo, umiestnenie, sieťový identifikátor alebo jedno alebo viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné spracovanie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom. Účelom spracúvania osobných údajov je tiež zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

1.5 Na plnenie licenčnej zmluvy Poskytovateľ využíva služby subdodávateľov, najmä poskytovateľov mailingových služieb (osobné údaje sa ukladajú v tretej krajine) a poskytovateľov webhostingu. Subdodávateľov overil z hľadiska bezpečného spracúvania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového a softvérového perimetra a teda nesie priamu zodpovednosť voči používateľovi za akékoľvek úniky alebo narušenia osobných údajov.

1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje používateľa po dobu nevyhnutnú na vykonanie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

1.7 Používateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.8 Používateľ má právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.9 Používateľ nemá povinnosť poskytovať osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou podmienkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany poskytovateľa plniť.

1.10 Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

1.11 Záujemca o využívanie služieb Poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priamej predaje, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa a tretích subjektov, ale nie častejšie ako 1x týždenne, a zároveň vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Sb. v znení noviel, pretože používateľ sa zasielaním informácií podľa bodu 1.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovne stotožňuje. Súhlas podľa tohto odseku môže používateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@hydralyza.com 1.12 Poskytovateľ v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii využíva tzv. súbory cookie. Používaním webu používateľ vyjadruje súhlas s používaním tejto technológie.

II. Práva a povinnosti medzi správcom a spracovateľom (zmluva o spracúvaní) 2.1 Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov používateľov spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.

2.2 Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzavretej formou súhlasu všeobecných obchodných podmienok na www.hydralyza.com (ďalej len „licenčná zmluva“) uzavretej s Používateľom k dátumu zriadenia používateľského účtu.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracúvať osobné údaje v rozsahu a za účelom stanovenými v čl. 2.4 – 2.7 týchto podmienok. Prostriedky spracúvania budú automatizované. Poskytovateľ bude v rámci spracúvania osobných údajov zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Poskytovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozpore alebo nad rámec stanovenými týmito podmienkami.

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje pre používateľa spracúvať osobné údaje v tomto rozsahu:

bežné osobné údaje, špeciálne kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré Používateľ získal v súvislosti so vlastnou obchodnou činnosťou.

2.5 Poskytovateľ sa zaväzuje pre používateľa spracúvať osobné údaje za účelom spracovania dopytov a požiadaviek klientov získaných z kontaktného formulára.

2.6 Osobné údaje je možné spracúvať len na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.

2.7 Poskytovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracúvať osobné údaje klientov Používateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú k vykonaniu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.8 Používateľ udeľuje súhlas s zapojením subdodávateľa ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 odsek 2 GDPR, ktorým je poskytovateľ hostingových služieb aplikácie. Používateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi všeobecný súhlas na zapojenie ďalšieho spracovateľa osobných údajov; Poskytovateľ však musí písomne informovať používateľa o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa pridania ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť používateľovi možnosť namietať voči týmto zmenám. Poskytovateľ musí ukladať svojim subdodávateľom rovnaké povinnosti ochrany osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledovným spôsobom:

  • Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Používateľa, teda na účely vykonávania všetkých činností nevyhnutných na poskytovanie webovej platformy.
  • Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, ich zmenám, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu, a aby boli všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov, personálne a organizačne zabezpečené počas celej doby spracovávania údajov.
  • Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú mieru rizika. Poskytovateľ týmito opatreniami zabezpečuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických alebo technických incidentov.
  • Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa.
  • K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, ktoré budú mať stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov, a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.

Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Poskytovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Poskytovateľa a oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Poskytovateľovi.

Poskytovateľ bude používateľovi asistovať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pri plnení používateľovej povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutého subjektu údajov podľa nariadenia GDPR, rovnako ako pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to s ohľadom na povahu spracúvania a informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii.

Po ukončení poskytovania služieb spojených so spracovaním podľa čl. 2.7 týchto podmienok je Poskytovateľ povinný vymazať všetky osobné údaje alebo ich vrátiť Používateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uchovávať osobné údaje na základe špeciálneho zákona.

Poskytovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností podľa tejto zmluvy a nariadenia GDPR, umožní audity vrátane kontrol vykonávaných Používateľom alebo iným auditorom, ktorého si používateľ poveril.

2.10 Používateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.

III. Záverečné ustanovenia 3.1 Tieto podmienky stratia platnosť uplynutím lehoty uvedenej v čl. 1.6 a čl. 2.7 týchto podmienok.

3.2 Používateľ súhlasí s týmito podmienkami označením súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Označením súhlasu používateľ vyjadruje, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi súhlasí a že ich v plnom rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojej internetovej stránke alebo zaslať novú verziu Používateľovi na jeho e-mailovú adresu.

3.4 Kontaktné údaje Poskytovateľa v súvislosti s týmito podmienkami: +421 948 915 913, info@hydralyza.com.

3.5 Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia nariadením GDPR a právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.